Prostota Tao Warsztat praktyk taoistycznych

   , Nowe Kawkowo
   marta.kamionka@tuiteraz.eu

Data dodania: 2018-07-31, Data wygaśnięcia: 2018-10-29, Wyświetleń: 221

           OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO I DUCHOWEGO „TU I TERAZ”

                     W NOWYM KAWKOWIE oraz STOWARZYSZENIE „U ŹRODŁA”

                                             www.tuiteraz.eu      www.u-zrodla.pl 

 

                           zapraszają 12-16 września 2018 na warsztat

 

Prostota Tao

 Warsztat praktyk taoistycznych

Prowadzi: Rosmarie Weibel

 

 

Filozofia TAO jest bardzo prosta, ponieważ PRAWDA JEST PROSTA - to tylko my ludzie, a właściwie nasz mózg - wszystko komplikujemy. Tao związane jest z Naturą, przyrodą, procesami związanymi z porami roku, szacunkiem do Matki Ziemi, jej zasobów i darów.

 

Praktyki Tao pozwalają nam  wrócić do tego, co naprawdę ważne i istotne, odnaleźć spokój, radość, miłość, zdrowie, racjonalne myślenie i ogólnie pojęte szczęście. Są proste do wykonania, bardzo skuteczne, a efekty są odczuwalne od razu.

 

Tao­istycz­ne prak­ty­ki z ener­gią życio­wą to sys­tem pie­lę­gna­cji zdro­wia i roz­wo­ju 

ducho­we­go, któ­ry został stwo­rzo­ny w celu efek­tyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia sta­ro­żyt­nych, chiń­skich ćwi­czeń medy­ta­cyj­nych i zdro­wot­nych (min. Tai Chi i Qi Gong).

 

Każ­dy czło­wiek ma moż­li­wość har­mo­nij­ne­go i kom­plet­ne­go roz­wo­ju swo­je­go cia­ła, umy­słu i ducha. Wie­dza o samo­uz­dra­wia­niu i dba­niu o sie­bie, pozy­tyw­ny kon­takt ze swo­ja sek­su­al­no­scią to pod­sta­wy do  odkry­cia sie­bie.

 

Odno­wie­nie bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu ze sobą i ota­cza­ją­cą nas natu­ral­ną ener­gią pozwa­la na spon­ta­nicz­ne prze­bu­dze­nie ducho­wej świa­do­mo­ści. Cia­ło jest dla prak­ty­ku­ją­cych Tao nie    tyl­ko uprzy­wi­le­jo­wa­nym narzę­dziem alche­mii. Słu­ży tak­że jako pod­sta­wa, żeby budzić i roz­wi­jać w sobie sub­tel­ne rodza­je ener­gii i świa­do­mość, zaś nega­tyw­ne myśle­nie i emo­cje prze­kształ­cać w siłę cha­rak­te­ru.

 

Auto­rem sys­te­mu Healing Tao / Uni­ver­sal Tao jest mistrz Man­tak Chia,  któ­ry zebrał wie­dzę prze­ka­zy­wa­ną mu przez licz­nych mistrzów Tao, żyją­cych w górach Chin.

(www.taojoga.pl)

 

 

 

PROGRAM WARSZTATU PROSTOTA TAO – POLSKA 2018

OPIS PODSTAWOWYCH PRAKTYK:

 

 1. Wstęp do starożytnego, chińskiego systemu głębokiej wiedzy, która liczy sobie ponad 8 tysięcy lat. Taoistyczna filozofia jako efekt głębokiej mądrości starożytnych Mistrzów Taoistycznych i ich wnikliwej obserwacji Natury, zmieniających się pór roku i cykli życiowych.
 2.  Człowiek jako część Natury, zależny i podległy porom roku oraz powiązanym z nimi Żywiołom: Ziemi, Wodzie, Powietrzu itp. Omówienie zmian w ciele człowieka związanych z poszczególnymi porami roku, problemów zdrowotnych, które mogą się pojawiać i z czym są związane. Jak zapobiegać chorobom z punktu widzenia filozofii taoistycznej.
 3. Praktyki taoistyczne jako sposób na zachowanie zdrowia, radości, miłości, kreatywności, prawości (bycia fair), odwagi i śmiałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów życiowych.
 4. Powiązania pomiędzy poszczególnymi Żywiołami a organami człowieka – cykle wspierające zdrowie i funkcjonowanie człowieka oraz cykle kontrolujące – wpływające negatywnie na ludzi. 
 5.  Rola Natury i przyrody w utrzymaniu harmonii na Ziemi oraz dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi i zwierząt. Omówienie poszczególnych Żywiołów i połączenie ich z poszczególnymi narządami wewnętrznymi człowieka.
 6. Powiązanie poszczególnych emocji z Żywiołami oraz organami człowieka. Rola i funkcja poszczególnych narządów wewnętrznych w utrzymaniu zdrowego organizmu. Powiązanie emocji z odpowiednimi organami wewnętrznymi człowieka. Emocje pozytywne wspierające dany organ oraz emocje osłabiające go.
 7. Uzdrawiający kontakt z Matką Ziemią oraz Energiami Uniwersalnymi, Kosmicznymi. Wpływ i odziaływanie na człowieka. Taoistyczne sposoby na bycie w stałym kontakcie z Siłami i Energiami Natury. Współbrzmienie z Kosmiczną, Boską Energią Żródła.
 8. Dusza i Duch – jako nieodłączne aspekty naszego życia i zdrowia. Organy wewnętrze jako siedziba naszego Ducha i Duszy…

 

 

OMÓWIENIE I NAUKA PODSTAWOWYCH  PRAKTYK TAOISTYCZNYCH

                                ORAZ OBSZARÓW ICH DZIAŁANIA:

 

 „Qi-Gong”

Głęboka gimnastyka ciała, pozwalająca rozluźnić je w sposób, jakiego do tej pory nie znało, usuwanie blokad w ciele, napięć i stresów, stymulowanie odpowiedniego przepływu krwi, limfy i energii. Praca ze stawami i kośćmi – pobudzanie energii pizoelektrycznej która wzmacnia kości i stawy. Połączenie z Matką Ziemią oraz Uniwersum. (Praktyka w terenie, na łonie przyrody o ile nie pada deszcz i jest ciepło). Jest wiele rodzajów praktyki Qi-Gong. Ten, którego będziemy się uczyć jest nazywany Qi-Gongiem medycznym i jest częścią programu Wielkiego Mistrza Mantak Chia. To potężne narzędzie do uzdrawiania naszego Ciała, Ducha i Duszy.

„Relaks Qigong”: Uczymy się kilku bardzo silnych ćwiczeń, które pomagają nam rozluźnić nasze ciało w taki sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Uwolnić blokady w naszym ciele, usprawnić cyrkulację krwi oraz limfy.

„Qigong Natury”: Łączymy się z uzdrawiającą mocą Matki Ziemi, aby znaleźć siłę i spokój w sobie. Łączymy się ze wszystkim, co nas otacza w naturze: ziemią, wodą, powietrzem, nawiązujemy osobiste relacje z duchem tych żywiołów, co pozwala nam wejść w prawdziwie głęboki kontakt z ich naturalna mocą i zasilić nią swój własny system: ciało fizyczne i energetyczne.

 

Wewnętrzny Uśmiech”

 Zasilanie energią uśmiechu i miłości swoich narządów wewnętrznych, takich jak: płuca, watroba, serce, nerki itp. Nauka praktyki. Oczyszczanie ich, zasilanie energią odpowiedniej pory roku, emocją, i jakością.

Uczymy się przesyłać odpowiednie energie do swoich narządów wewnętrznych, napełniając je energią miłości, radości i współczucia. Nawiązujemy kontakt z naszymi narządami wewnętrznymi - fizyczną manifestacją energii duszy - aby ponownie zainstalować ich pierwotną energię, zrozumieć ich przesłanie i uczynić ich naszymi wspólnikami dla szczęśliwego i zdrowego życia.

 Zamiana negatywnych emocji, które osłabiają dany narząd na pozytywne, które je wzmocnią. Praktyka ta pozwoli szybko oczyścić i uzdrowić swoje organy, poczuć do nich wdzięczność i miłość za wykonywaną przez nie pracę. Pozwala na nowo poczuć się odważnym, prawym, pełnym wdzięczności i miłości w stosunku do siebie i do innych (Praktyka w przyrodzie – o ile są sprzyjające warunki atmosferyczne).

 

 

„6 Uzdrawiających Dźwięków

Inny rodzaj pracy z naszymi narządami wewnętrznymi – poprzez wydawanie specjalnych dźwięków subwokalnych i wizualizację będziemy oczyszczać nasze organy i zamieniać negatywne emocje, które je osłabiają w pozytywne, wzmacniające. Taoiście twierdzą, że nie należy usuwać negatywnej Energii, bo to jest zubażanie organizmu, tylkonależy ją przekształcić w Energia pozytywną. Efektem jest spokój, radość, miłość, odwaga i zadowolenie z samego siebie, z przyrody, z kontaktu z innymi ludźmi. Bardzo skuteczna praktyka – efekty dają się poczuć już od razu  - jeśli są blokady w organach – Energia od razu zaczyna je usuwać – można na początku czuć dyskomfort, ale po jakimś czasie to mija i pozostaje tylko dobre odczucie.

Najskuteczniejszy instrument do natychmiastowej transformacji negatywnych emocji w siłę życiową.  Praktyka pozwala zharmonizować energie w naszych organach wewnętrznych, wyregulować temperaturę naszego ciała oraz ciśnienie krwi.

 

Masaż brzucha „Chi-Nei Tsang”

Najstarszy masaż świata. Liczy sobie ponad 8 tysięcy lat. Powstał jako profilaktyka mająca zapobiegać poważnym chorobom. Pracujemy z jelitami, złogami w jelitach, węzłami i supłami na naczyniach krwionośnych i limfatycznych, które powstają w wyniku napięcia, stresu, złej diety. Uszkadzają one system detoksykacyjny i ciało nie jest w stanie usunąć toksyn czy szkodliwych odpadów metabolicznych, układ pokarmowy przestaje pracować, zaczynają się pojawiać problemy z wypróżnianiem: biegunki, zaparcia, alergie. Masaż „Chi-Nei Tsang” pozwala nam zapobiegać tym problemom oraz naprawić szkody już istniejące, poprawić funkcjonowanie całego organizmu – ponieważ tylko gdy mamy zdrowe jelita nasz organizm jest odpowiednio odżywiany i oczyszczany z toksyn. Dodatkowo obszar brzucja połączony jest z całym ciałem. Jesliw tym obszarze są blokady i „supły” – mogą się ona odbijać np. problemem z barkami… i po masażu – ból w barkach mija…

Masaż wykonywany jest na obszarze jamy brzusznej: jelit oraz organów wewnętrznych, przepony. Uczymy się kilku prostych technik samo-masażu pomagających nam pobudzić nasze narządy wewnętrzne i odmłodzić nasz organizm poprzez stymulację ogólnej detoksykacji, odżywienia i dotlenienia tego obszaru. Jednocześnie pracujemy z emocjonalna stroną naszych organów wewnętrznych i jelit. Bardzo silny masaż, który wpływa w efekcie na cale ciało, mózg i naszą psychikę. Pomaga usunąć złogi jelitowe bardzo skutecznie oraz zrzucić zbędne kilogramy.

 

Praktyka „Tan Tien”

Tan Tien to obszar w okolicach naszego pępka, który Taoiści nazwali „Bramą Życia I śmierci”, co pokazuje jak ważnym obszarem jest obszar naszego brzucha i jelit. Bardzo prosta technika, która pozwala nam „przenieść się” ponownie z głowy do swojego ciała. Wg. Taoistów jest to właściwy sposób funkcjonowania, który pozwalana nam czuć swoje ciało,

zasilać je uwagą i energią, usunąć lęki, odzyskać spokój ducha i równowagę. Bycie w ciele i właściwy kontakt z nim to nasz właściwy sposób funkcjonowania w dzieciństwie, później szkoła, która wymaga od dzieci dużej koncentracji, pracy pamięciowej i mentalnej – przestawia nas na bycie w głowie i koncentrowanie naszej energii na tym obszarze. Ale przebywanie non stop w „głowie” nie jest dobre, ponieważ może prowadzić do psychoz, wyczerpania, zaburzeń mentalnych, podejrzliwości, leków itp. A ciało, z którego cala energię przenosimy do mózgu – zaczyna być niedoinwestowane i choruje… Potrzebujemy żyć bardziej naturalnie, wejść znowu do swojego ciała, być z nim w kontakcie, „okiełznać” nasz mózg by służył nam tylko wtedy, gdy go potrzebujemy, a nie abyśmy to my byli mu podporządkowani non stop. 

 

Ogólnie o praktykach:

Na warsztatach będziemy mieć więcej praktyk niż te opisane powyżej – to są tylko główne ćwiczenia – tak naprawdę cały pobyt i każda jego minuta jest procesem i praktyką. Każdego dnia Rosmarie będzie się z nami dzielić wiedzą taoistyczną na temat życia, diety i naszego funkcjonowania, jako ludzi i naszej roli we Wszechświecie. Do chodzi do tego jeszcze energia miejsca i grupy, każdy z nas wnosi cos szczególnego i ważnego w procesy, które będą zachodzić na miejscu.

Jeśli jesteście gotowi na zmiany – zapraszamy!

 

 

Co chcielibyśmy osiągnąć dzięki temu seminarium?

 • Połączyć się z naszą prawdziwą wewnętrzną istotą
 • Nawiązać pełną miłości i twórczą relację z naszym ciałem, duszą i duchem, a także z Matką Naturą
 • Znaleźć w sobie oparcie, siłę i harmonię, aby móc samemu „urosnąć”, stać się mistrzem dla samego siebie, przekroczyć swoje ograniczenia, dzielić się swoim dobrem z innymi.
 • Główną energią, z którą pracujemy podczas tego seminarium, jest MIŁOŚĆ: zarówno miłość własna, jak i miłość do innych oraz współczucie dla tych, którzy cierpią.
 • Chcemy również zrozumieć, że prawdziwe życie to całość, to znaczy jedność i indywidualność.

 

ROSMARIE WEIBEL   

 

Zaczęła swoją przygodę z Tao, jako młoda dziewczyna, mając 16 lat. Wówczas była to bardzo hermetyczna wiedza, niedostępna dla ludzi na Zachodzie. Później – przez wiele lat uczyła się u Wielkiego Mistrza Mantak Chia w „Tao Garden” w Tajlandii, oraz u Mistrza Zhi Chang-Li w Monachium. Zdobyła tytuł senior-instruktora i od lat uczy na całym świecie takich praktyk jak: Qigong, Tao Jogi, Universal Tao Mistrza Mantak Chia oraz Statycznego

 

Qigong Mistrza Zhi Chang-Li. Wraca do Polski, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem 35 lat praktyki taoistycznej. Uczy najsilniejszych praktyk znanych jako "Kultywacja Żeńskiej Energii Seksualnej", "Sześć Uzdrawiających Dźwięków", "Wewnętrznego Uśmiechu", „Fuzji 5 Żywiołów”, „Orbity Mikrokosmicznej” czy „Qigong kręgosłupa”. Po pełnej sukcesów karierze w zarządzaniu prowadzi 20-letnią nauczycielską, seminaryjną, doradczą działalność w dziedzinie zdrowia, szkolenia świadomości, oraz radzenia sobie ze stresem - także w biznesie i zarządzaniu. Regularnie prowadzi seminaria „Kultywowanie żeńskiej energii seksualnej” w Szwajcarii i innych krajach.

 

                    

                     WARSZTAT JEST TŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI!

 

DATA:                                 

12-16.IX. 2018 

 

ROZPOCZĘCIE:                

12.IX. o godz. 10.00 rano zajęciami  (środa), rejestracja o godz. 9.30

 

UWAGA:

 zalecany przyjazd dzień wcześniej, aby się zarejestrować w ośrodku, zaaklimatyzować i nie spóźnić na pierwsze zajęcia!

 

ZAKOŃCZENIE:               

16.IX o godz. 16 (niedziela)

 

MIEJSCE:                           

Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego „Tu i Teraz”,Nowe Kawkowo www.tuiteraz.eu

 

CENA WARSZTATU:      

1000 zł

 

RABAT:                               

70 zł dla Early Bird’s  (przy płatności do 10 sierpnia)

                                              

70 zł dla uczestników poprzednich warsztatów z R. Wiebel

 

CENA POBYTU:               

wyżywienie 70 zł  dziennie ( 3 posiłki wegetariańskie) noclegi - w zależności od standardu od 32 zł do 85 zł za noc

 

UWAGA:                             

ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo/ żywieniowo/ warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)

 

KONTAKT:                        

www.tuiteraz.eu, kawkowo@tuiteraz.eu

biuro:      66275957

Jacek Towalski:     602219382

Maja Wołosiewicz-Towalska:     606994366

 

 

ZAPISY: 

 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres kawkowo@tuiteraz.eu (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
 2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę 2 zaliczek (na dwa oddzielne konta) w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
 3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i  pobyt !  Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
 4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu).
 5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 200 zł prosimy wpłacać  na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego   „Tu i Teraz”   z podaniem imienia i nazwiska oraz  opisem:  „zaliczka za pobyt  12-16.IX.2018”.

 

Tu i Teraz Numer konta:
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410
BANK PKO BP

Dla przelewów zagranicznych:

BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty
na konto ośrodka!

W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne.

Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.

 

 1. 6.      Zaliczkę za warsztat w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto:

 

11 1020 1013 0000 0302 0118 8580

z dopiskiem w tytule: dla Rosie

Dane do przelewu: Małgorzata Łuka-Kowalczyk; Boczańska 6; Warszawa


Wyślij wiadomość

Kontakt

Mail: marta.kamionka@tuiteraz.eu

Adres


Nowe Kawkowo

 

Inne oferty

Nasi Partnerzy:

   RitualiExlibris  Eltaria - Wrota Wszechświata stają otworem