Tarot Lenormand Zdejmuję klątwy

   Grójecka,, Warszawa
   509441236, pomocezo@op.pl

Data dodania: 2018-02-18, Data wygaśnięcia: 2019-02-18, Wyświetleń: 907

Jestem Alexandra. Wróżeniem, oczyszczaniem z klątw i uroków ludzi i miejsc, zajmuje się zawodowo od 15 lat. Czytam ze zdjęć i wróżę z tarota francuskiego. Posługuje się wahadłem.Miewam wizje prorocze. Przyjmuję na Grójeckiej 70.

Mój seans wróżebny polega na:

- odczycie charakteru ze zdjęć osób o które Klient pyta
- odpowiadaniu klientowi na dowolną liczbę pytań, za pomocą kart /warto przygotować pytania/
- rozkładam dowolną liczbę rozkładów
- przewiduję dalszą i bliższą przyszłość
- wykonuję dokładną prognozę na cały rok, ogólnie i na każdy miesisiąc miesiącami /warto zapisywać/
W ar­ka­na ma­gii i ez­ote­ry­ki wpro­wa­dzi­ły mnie ko­bie­ty z mo­jej ro­dzi­ny. To po nich odzie­dzi­czy­łam ta­lent i wie­dzę, któ­rej nie da się po­siąść na żad­nych kur­sach i szko­le­niach

Moją pasją jest wróżbiarstwo, od lat pomagam w rozwiązywaniu problemów i zdradzam ukryte fakty, przewiduję przyszłość, opisuję charakter czytając ze zdjęcia.

Se­ans wró­żeb­ny jest bar­dzo po­zy­tyw­nym do­świad­cze­niem, do­da­je otu­chy i na­dziei, po­nad­to jest fa­scy­nu­ją­cym prze­ży­ciem. Je­stem oso­bą cie­płą, tak­tow­ną i do­świad­czo­ną w po­ma­ga­niu in­nym. Za­pra­szam każ­de­go, kto po­trze­bu­je nie tyl­ko wróż­by, ale tak­że zro­zu­mie­nia i roz­mo­wy. Nikogo nie oceniam i zawsze jestem po stronie Klienta.

Abym opisała charakter i intencje potrzebuje zdjęć na których widać oczy. Mogą być z telefonu lub laoptopa.
W razie podejrzeń o byciu obciążonym klątwą lub urokiem proszę o wysłanie zdjęcia, daty urodzenia i dokładny opis problemu- ocenię czy rzeczywiście moja pomoc jest konieczna. Zwykle Klienci odczuwają intuicyjnie, że są obciążeni energetycznie, ale czasem jest to kwestia złej passy.

Czę­ste ob­ja­wy agre­sji ener­ge­tycz­nej to: pię­trze­nie się pro­ble­mów, utra­ta przy­ja­ciół, od­da­le­nie bli­skich, wzmo­żo­ny stres, cho­ro­by, nie­moż­ność prze­pro­wa­dze­nia pla­nów, za­gęsz­cze­nie tok­sycz­nych i złych lu­dzi, wy­pad­ki, nie­szczę­ścia, brak powodzenia finansowego, przygnębienie i stany depresyjne, rozstanie, brak odpowiedniego partnera lub brak związku. Osobie takiej często nic nie wychodzi. Ma problemy ze znalezieniem partnera lub go traci.
W pracy z energiami odwołuje się do tradycji ludowych i magii natury. Jednak przede wszystkim posługuje się bardzo skutecznymi i sprawdzonymi metodami, wypracowanymi przez kobiety z mojej rodziny. Powstały one i były doskonalone po to, aby chronić najbliższe osoby. Są to metody powstałe z miłości i troski o drugiego człowieka, więc są absolutnie bezpieczne.
Działam na trzy sposoby
- wykonuję oczyszczanie energetyczne aury i czakr
- odprawiam rytuał ochronny
- przygotowuję świecę ochronną, którą Klient pali gdy odczuwa potrzebę wpływu ochronnego.
- oczyszczam mieszkania

Więcej o mnie na tarotalexandry.pl

Aktualny cennik w poniższym ogłoszeniu !!!
Cennik:

Tarot francuski 150 zł za 45minut

Tarot francuski 7 pytań mail 100zł

3 pytania 70 zł
Oczyszczanie z klątwy/uroku - od 150- 350 zł

Oczyszczanie mieszkania 300 zł

Amulet 250 zł

Tarcza ochrony przed magią i złymi życzeniami 100 zł

Wyślij wiadomość

Kontakt

Telefon: 509441236,
WWW: www.tarotalexandry.pl,
Mail: pomocezo@op.pl

Adres

Grójecka,
Warszawa

 

Inne oferty

Nasi Partnerzy:

   RitualiExlibris  Eltaria - Wrota Wszechświata stają otworem