Tarot Wrózka Zdejmuję klątwy

   Grójecka 70, Warszawa
   509441235, pomocezo@op.pl

Data dodania: 2017-06-27, Data wygaśnięcia: 2018-06-27, Wyświetleń: 639

Jestem Alexandra. Egzorcyzmami, uwolnieniami oraz Tarotem zajmuje się zawodowo od 12 lat. Czytam ze zdjęć. Posługuje się wahadłem. Mam dar jasnowidzenia w stopniu umiarkowanym.
W ar­ka­na ma­gii i ez­ote­ry­ki wpro­wa­dzi­ły mnie ko­bie­ty z mo­jej ro­dzi­ny. To po nich odzie­dzi­czy­łam ta­lent i wie­dzę, któ­rej nie da się po­siąść na żad­nych kur­sach i szko­le­niach
Zapraszam na seanse Tarota na ulicę Grójecką 70, przystanek Och Teatr. Szybkie terminy, nawet tego samego dnia. Pracuję od poniedziałku do soboty do 21. Kontakt: 509 441 236.

Ta­rot jest wy­rocz­nią sil­ną, do­kład­ną i mą­drą. Pod­po­wia­da naj­lep­sze roz­wią­za­nia, po­ma­ga unik­nąć pu­ła­pek lo­su, po­ka­zu­je to co za­kry­te, tak aby­śmy jak naj­le­piej roz­wią­za­li swo­je pro­ble­my.

Se­ans wró­żeb­ny jest bar­dzo po­zy­tyw­nym do­świad­cze­niem, do­da­je otu­chy i na­dziei, po­nad­to jest fa­scy­nu­ją­cym prze­ży­ciem. Je­stem oso­bą cie­płą, tak­tow­ną i do­świad­czo­ną w po­ma­ga­niu in­nym. Za­pra­szam każ­de­go, kto po­trze­bu­je nie tyl­ko wróż­by, ale tak­że zro­zu­mie­nia i roz­mo­wy.

Ta­rot nie de­ter­mi­nu­je przy­szło­ści, ostrze­ga przed pro­ble­ma­mi, pod­po­wia­da jak ich unik­nąć.

Więcej o mnie na tarotalexandry.pl Aktualny cennik w poniższym ogłoszeniu.
Cennik:
100 za 30 minut -Tarot, jasnowidzenie, czytanie ze zdjęć+prezent (jestem konkretna i trafna zwykle tyle czasu wystarcza)
Oczyszczanie z klątwy/uroku - od 150- 350 zł /opis usługi poniżej/
Wróżę uczciwie i konkretnie, zwykle 30 minut wystarcza na pełnowartościową wróżbę.
Także przez skype/telefon/mail. Opisy usług na www.tarotalexandry.pl Aktualny cennik usług znajduje się w tym ogłoszeniu.
Usuwanie klątw.
W razie podejrzeń o byciu obciążonym klątwą lub urokiem proszę o wysłanie zdjęcia, daty urodzenia i dokładny opis problemu- ocenię czy rzeczywiście moja pomoc jest konieczna. Zwykle Klienci odczuwają intuicyjnie, że są obciążeni energetycznie, ale czasem jest to kwestia złej passy.

Szanowni Państwo, w miarę możliwości sprzętowych proszę wysyłać zdjęcia na mój nr telefonu, plus opis problemu i datę urodzenia. Wtedy odpowiem dużo szybciej.
W pracy z energiami odwołuje się do tradycji ludowych i magii natury. Jednak przede wszystkim posługuje się bardzo skutecznymi i sprawdzonymi metodami, wypracowanymi przez kobiety z mojej rodziny. Powstały one i były doskonalone po to, aby chronić najbliższe osoby. Są to metody powstałe z miłości i troski o drugiego człowieka, więc są absolutnie bezpieczne.
Działam na trzy sposoby
- wykonuję oczyszczanie energetyczne aury i czakr
- odprawiam rytuał ochronny
- przygotowuję świecę ochronną, którą Klient pali gdy odczuwa potrzebę wpływu ochronnego.
Zdejmuję klątwy także na odległość.
Na życzenie Klienta po 3 miesiącach odprawiam rytuał ponownie ZA DARMO

Wyślij wiadomość

Kontakt

Telefon: 509441235,
WWW: www.tarotalexandry.pl,
Mail: pomocezo@op.pl

Adres

Grójecka 70
Warszawa

 

Nasi Partnerzy:

   RitualiExlibris  Eltaria - Wrota Wszechświata stają otworem